Tây Ninh: Thêm 34 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP

Kinh tế 02-01-2023

Sáng 30.12, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tây Ninh hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2022.

Vũ Nguyệt