Thị xã Hoà Thành: Nỗ lực để lên thành phố vào năm 2025

Xã hội 08-05-2022

Để đạt các tiêu chí đô thị loại III vào cuối năm 2025, đủ điều kiện thành lập thành phố thuộc tỉnh và đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Hoà Thành đã và đang huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, chỉnh trang hạ tầng.

Vũ Nguyệt