Thu nhập của người Việt tăng 2,3 lần sau 10 năm

Kinh tế 01-05-2024

Trong giai đoạn 2012 - 2022, tức là sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người cả nước tăng hơn 2,3 lần; từ 1,99 triệu đồng/người/tháng lên 4,67 triệu đồng/người/tháng.

BTNO