Thương mại RCEP vượt 5,6 nghìn tỷ USD

Kinh tế 17-06-2024

Thương mại giữa các nước thành viên trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vượt 5,6 nghỉn tỷ USD trong năm ngoái. Đây là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên và củng cố niềm tin về khả năng nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi.

BTNO