Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Chính trị 12-03-2023

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà.

Tố Tuấn