Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Sáng 29.3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tố Tuấn