Tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng - Bình đẳng - Yêu thương - Chia sẻ

Nhằm xây dựng một hệ thống chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa trong mỗi gia đình Việt Nam, ngày 8 tháng 12 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định 4843/QĐ-BVHTTDL ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

BTNO