Tiểu đoàn 14-Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Pháp luật 06-07-2021

Với phương châm “Nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 3/3 chi bộ và Đảng bộ bộ phận Tiểu đoàn luôn đạt trong sạch vững mạnh. 

Ngọc Diêu–Xuân Vũ