Tiểu đoàn Bộ binh 14: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Pháp luật 23-12-2022

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của đơn vị, trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Tiểu đoàn 14 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động cho Bộ CHQS tỉnh khi có tình huống và đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác.

Hoàng Yến