Chia sẻ:

Tìm hiểu về tổ chức Hội đồng nhân dân

Pháp luật 25-02-2021

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI