Toạ đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự 20-05-2022

Sáng 19.5, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức toạ đàm khoa học nghiên cứu trao đổi những nội dung trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phương Thúy