Trang vàng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 25.4, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tổ chức Hội nghị Công bố và Kết nối Trang vàng giải pháp chuyển đổi số. 

BTNO