Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực chống Covid-19

Thời sự 29-05-2023

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực chống Covid-19.

Nguồn Truyền hình Quốc hội