Tự hào truyền thống 93 mùa xuân của Đảng

Chính trị 03-02-2023

Cách đây 93 năm, ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một mốc son chói lọi, mở đầu một thời đại mới của cách mạng Việt Nam. 93 mùa xuân, dưới cờ Đảng quang vinh, dân tộc ta, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tố Tuấn