Tuổi trẻ Tây Ninh tiên phong chuyển đổi số

Vừa qua, tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023. Theo đó, Tây Ninh lấy năm 2023 là năm tập trung thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó đặc biệt tập trung thực hiện các giải pháp đột phá về xây dựng và khai thác có hiệu quả dữ liệu số.

Vũ Nguyệt