UBND tỉnh: Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN

Kinh tế 19-05-2024

UBND tỉnh đã cho ý kiến với các nội dung như: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách nhà nước; Chủ trương đầu tư các dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại huyện Tân Châu.

Vũ Nguyệt