Ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành công trình cấp nước

Việc áp dụng ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý đã từng bước đem lại hiệu quả cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh nói riêng cũng như cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ nói chung, đặc biệt mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Vũ Nguyệt