Xây dựng nông thôn mới gắn liền với bảo đảm tiêu chí nước sạch nông thôn

Kinh tế 29-03-2024

Đưa nước sạch đến người dân vùng nông thôn là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Tây Ninh thực hiện trong nhiều năm qua, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

 

Vũ Nguyệt