Xây dựng nông thôn mới từ phát triển sản phẩm OCOP

Kinh tế 27-12-2021

Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao đời sống nông dân, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Trong đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập bền vững cho người dân ở nông thôn.

Vũ Nguyệt