Xây dựng thông tư về đăng ký quyền tác giả

Sáng 11.11 tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội thảo về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

BTNO