Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

Kinh tế 31-05-2024

Ngày 10.10.2023, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Vũ Nguyệt