Danh sách 101 ủy viên Trung ương Đảng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

101 trong tổng số 102 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII chính thức trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.