Bến Cầu hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu và làm hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 25.2, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.