Nữ chuyên viên công nghệ thông tin sáng tạo

Trong lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, nữ chuyên viên công nghệ thông tin luôn phối hợp cùng đồng nghiệp tìm tòi các giải pháp, áp dụng các sáng kiến vào hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ cải cách hành chính tại đơn vị và cơ quan nhà nước trong tỉnh.