Kết quả bước đầu trong thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai

Từ ngày 15.12.2020, Tây Ninh là 1 trong 4 tỉnh được Chính phủ thí điểm triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.