Phấn đấu 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 50% TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.