Quý I.2022: Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trước và đúng hạn đạt 95,67%

Theo số liệu được trích xuất từ hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh, trong quý I.2022 (từ ngày 15.12.2021 đến 14.3.2022), số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận phải giải quyết là 119.378 hồ sơ.