16/17 sở, ngành và 8/9 UBND cấp huyện được đánh giá đạt loại tốt

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm, trách nhiệm hơn trong chỉ đạo, điều hành và nghiêm túc tổ chức thực hiện việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.