Tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh thông báo về việc thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Trường Chính trị tỉnh năm 2018.