Thông báo họp mặt Cựu học sinh miền Nam

Ban Liên lạc Cựu học sinh miền Nam, trân trọng kính mời học sinh miền Nam qua các thời kỳ hiện ở Tây Ninh đến dự họp mặt năm 2018.