Xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, minh bạch, chuyên nghiệp, sáng tạo

Audio thời sự 01-07-2021
“Xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, minh bạch, chuyên nghiệp, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có trách nhiệm và có ý thức phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu”. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ vào chiều ngày 30/6, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI