Ngày này năm xưa, ngày 26 tháng 2:

Ngày 26/2/1969, Quân giải phóng tiến công căn cứ địch ở Đồng Dù.