Cảm tạ

Báo Tây Ninh và gia đình chân thành cảm ơn: