Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X:

Đoàn kết, đồng lòng để phát triển bền vững 

Cập nhật ngày: 09/10/2018 - 14:00

BTNO - Sáng 9.10, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Phạm Văn Tân và Nguyễn Thành Tâm đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Tạ Quang Phúc- Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang và các Phó Bí thư Tỉnh uỷ đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang đề nghị hội nghị tập trung phân tích, đánh giá sát tình hình, những ưu điểm, chuyển biến tích cực để nhân rộng và phát huy; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra giải pháp phù hợp, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo toàn hệ thống chính trị bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết đã đề ra, đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức trong tổ chức thực hiện nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương.

Tỉnh xác định rõ các định hướng chiến lược, thành lập Ban Chỉ đạo và các Nhóm công tác thực hiện các giải pháp mang tính đột phá, tập trung vào 4 lĩnh vực: phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp sạch - công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ; phát triển du lịch và phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện thể chế.

Theo đó, tỉnh đã tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư duy phát triển kinh tế, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền quyết liệt, sâu sát, linh hoạt hơn. Đồng thời tăng cường hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương và các địa phương, mời gọi đầu tư chiến lược để tăng cường nguồn lực, động lực cho phát triển.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân hằng năm 7,75%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) từ 2.102 USD năm 2015 tăng lên 2.536 USD vào năm 2017, bằng 66,7% so với mục tiêu đến năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm. Công tác đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ lấp đầy trong khu công nghiệp tăng từ 51,3 lên 70,7%, trong cụm công nghiệp tăng từ 70,8 lên 77,7%. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng bình quân hằng năm 2,55%.

Ngoài ra, tỉnh đã triển khai đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ban hành các chính sách phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chuỗi giá trị… qua đó đã thu hút được 28 dự án đầu tư với tổng vốn trên 1.940 tỷ đồng vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có nhà máy chế biến rau, củ quả xuất khẩu quy mô lớn; giá trị sản xuất bình quân thu được trên diện tích trồng tăng từ 86,93 triệu đồng/ha lên khoảng 90 triệu đồng/ha.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Về lĩnh vực du lịch, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Tây Ninh chọn Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là tâm điểm phát triển để tạo sự lan tỏa, đẩy mạnh mời gọi xã hội hóa đầu tư, huy động các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, thực hiện nhiều chương trình liên kết hợp tác trong và ngoài nước để khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh, doanh thu từ tham quan, du lịch tăng hằng năm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, chỉ đạo các  cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đảm bảo theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót và có các giải pháp thực hiện tốt hơn…

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng và các chuyên đề về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm báo cáo tóm tắt sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh.

Trong công tác xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nửa nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện chặt chẽ công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 94,6%.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có chuyển biến, chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm giải quyết nhiều vấn để khó khăn, vướng mắc cơ sở. Đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 4.186 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 34.685 đồng chí, chiếm 3,08% so với dân số tỉnh, riêng các xã biên giới đạt 1,89%.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm cũng chỉ ra một số hạn chế trong thời gian qua như: lĩnh vực kinh tế phát triển chưa toàn diện, tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm chỉ đạt 7,75%, thấp hơn Nghị quyết. Một số chỉ tiêu kinh tế có khả năng không đạt.

Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt thấp so với nghị quyết, tốc độ chuyển dịch cơ cấu, hình thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp chậm. Lĩnh vực văn hóa-xã hội còn nhiều vấn đề khó khăn, bất cập, trong đó có thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực y tế, hệ thống đào tạo, dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của địa phương…

Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược góp phần hình thành diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn. Ảnh: Trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh do Tập đoàn Vingroup đầu tư sắp đi vào hoạt động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể đã giúp sự phát triển của tỉnh được bền vững và có sự khởi sắc trên mọi lĩnh vực. Nền kinh tế từng bước được nâng lên, đời sống của người dân được cải thiện, hạ tầng giao thông ngày được quan tâm đầu tư để từng bước tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ ra những tồn tại hạn chế như tình hình tai nạn giao thông vẫn còn phức tạp, công tác cải cách hành chínhh chưa được như mong muốn… Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang đề nghị các sở, ngành phải quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện thời gian tới để hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đức An