Bị sa thải vì hoàn thành 200% công việc

Người phỏng vấn hỏi ứng viên: Lý do anh nghỉ công việc trước là gì?