Sử dụng vốn khởi nghiệp có hiệu quả

Sau 3 tháng thả nuôi, đàn gà của chị Ðiềm bị hao hụt, còn lại 85 con. Khi xuất chuồng, chị bán gà mái với giá 90.000 đồng/kg, gà trống 80.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, chị dư được 3 triệu đồng và đàn gà giống 10 con.