BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bước đổi mới quy trình lập pháp, lập quy

Cập nhật ngày: 21/05/2009 - 01:32

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 636/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và các biện pháp thi hành Luật, đổi mới một bước quy trình lập pháp, lập quy nhằm nâng cao chất lượng của VBQPPL.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xác định công tác lập dự kiến chương trình xây dựng VBQPPL và xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác; trực tiếp chỉ đạo công tác soạn thảo văn bản và chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian trình các dự án, dự thảo.

Áp dụng 1 văn bản sửa đổi, thay thế, bãi bỏ nội dung nhiều văn bản không còn phù hợp

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, khi đề nghị xây dựng, soạn thảo, ban hành dự án, dự thảo, cần quan tâm áp dụng có hiệu quả kỹ thuật dùng "1 văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung nhiều văn bản" nhằm tiết kiệm các nguồn lực và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, phải rà soát, hệ thống hoá VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định trái pháp luật hoặc không còn hiệu lực thi hành.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, ngành đánh giá tác động của luật, pháp lệnh, nghị định sau khi có hiệu lực và đối chiếu với kết quả đánh giá trong từng giai đoạn soạn thảo, xác định tính hợp lý, tính khả thi của các quy định để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải pháp nâng cao hiệu quả của văn bản hoặc hoàn thiện văn bản trong trường hợp cần thiết.

Lập chuyên mục lấy ý kiến xây dựng dự thảo VBQPPL

Bên cạnh đó, lập chuyên mục lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử của cơ quan để tiếp nhận các ý kiến đóng góp; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của dự án, dự thảo dưới các hình thức phù hợp, nhất là những dự án, dự thảo liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, doanh nghiệp.

Kiện toàn tổ chức pháp chế và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, đủ về biên chế và bảo đảm chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong quý III/2009, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14.11.2003 về kiểm tra, xử lý VBQPPL; xây dựng Quy chế thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; hướng dẫn về quy trình, phương pháp đánh giá tác động của VBQPPL ... Thành lập Tổ Công tác hỗ trợ, tăng cường năng lực cho các Bộ, ngành trong việc đánh giá tác động của VBQPPL.

Theo Luật Ban hành VBQPPL mới, hệ thống VBQPPL được rút gọn  theo hướng giữ nguyên hình thức VBQPPL của Quốc hội, UBTVQH và Chủ tịch nước. Đối với các cơ quan khác, chỉ ban hành 1 loại văn bản (thay vì mỗi cơ quan ban hành 2 hoặc 3 loại như trước kia). Cụ thể, Chính phủ chỉ ban hành VBQPPL dưới hình thức Nghị định (thay vì Nghị định và Nghị quyết); Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định (thay vì Quyết định và Chỉ thị). Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC chỉ ban hành Thông tư (thay vì Quyết định, Chỉ thị, Thông tư như trước đây).

 

(Theo chinhphu.vn)