Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 

Cập nhật ngày: 12/02/2018 - 16:56

BTNO - Năm 2017, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Kịp thời triển khai đến đảng viên, quần chúng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triều phát biểu tại hội nghị.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cũng đã sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016; chỉ đạo hướng dẫn việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và tổ chức cho đảng viên đăng ký cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 bảo đảm chất lượng. Tổ chức kết nạp 175 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 145,8% chỉ tiêu nghị quyết năm 2017 đề ra, đồng thời triển khai và lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban thường vụ và các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy khối.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2017, tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy khối cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở, như: trong công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh vẫn còn tổ chức đảng yếu kém; công tác rà soát về chính trị nội bộ phục vụ quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025 thực hiện còn chậm; chưa kịp thời kiên quyết chỉ ra những biểu hiện vi phạm của tổ chức và cá nhân ở cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); một số cơ sở còn lúng túng trong việc hướng dẫn đảng viên thực hiện đăng ký cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luện của cá nhân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triều đề nghị Đảng ủy khối, các cơ sở đảng, đảng viên cần phải nắm rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống”, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ để tự chấn chỉnh mình và để thực hiện tốt công tác giám sát đối với các cơ sở đảng cũng như đảng viên.

Trong công tác xây dựng quy chế cần phải chấn chỉnh việc sao chép quy chế của cơ quan, đơn vị khác dẫn đến không sát với thực tế của cơ quan, đơn vị mình, từ đó dẫn đến vi phạm kỷ luật; việc giám sát cần phải được triển khai thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh các sai sót, vi phạm của các đơn vị; quan tâm công tác đào tạo đội ngũ can bộ chuẩn về chính trị.

Dịp này, Ban thường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trao giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 7 tổ chức xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên và khen thưởng 2 tập thể, 79 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoa Lư