Biểu dương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày 17.7, Hội Người cao tuổi Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Tây Ninh lần thứ 3, giai đoạn 2012-2017.