Tận tâm với công việc

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động của họ đã góp phần truyền lửa, để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

  • Tận tâm với công việc 

    Tận tâm với công việc

    “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động của họ đã góp phần truyền lửa, để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.