Chưa ngã ngũ chuyện sách giáo khoa

Cho đến hôm nay, chương trình giáo dục phổ thông mới tưởng như đã ngã ngũ thì việc có một hay nhiều bộ sách giáo khoa vẫn còn những ý kiến khác nhau. Nếu chỉ có một bộ sách giáo khoa, Quốc hội phải sửa Nghị quyết 88, còn nếu có nhiều bộ sách giáo khoa, những phức tạp, rắc rối là có nhưng không phải không giải quyết được.