BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Châu:  Triển khai, quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 13 của BCH Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 17/05/2012 - 01:57

Toàn cảnh hội nghị

(BTNO)- Sáng 16.5.2012 Huyện uỷ Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16.1.2012 BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Ông Phạm Hùng Thái- Bí thư Huyện ủy Tân Châu chủ trì hội nghị.

Nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Cùng với việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Châu đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết cơ bản những tắc nghẽn, quá tải, bức xúc trong lĩnh vực kinh tế, xã hội; từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững; tăng cường hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới; thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia…

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn ngày càng phát triển, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hoá kinh doanh, có trách nhiệm với xã hội, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở học tập, hội nghị đã làm rõ từng nội dung trong Nghị quyết, nhằm tạo chuyển biến trong cán bộ, lãnh đạo các cấp về nhận thức tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi theo tinh thần Nghị quyết đề ra.

Ngọc Mến