BAOTAYNINH.VN trên Google News

Luôn chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cập nhật ngày: 22/08/2012 - 05:12

(BTN)- Ngày 21.8.2012, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2012.

Báo cáo của UBKT Tỉnh uỷ cho biết, trong 9 tháng qua, UBKT từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Công tác giám sát được chú trọng thực hiện mở rộng, với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Về thực hiện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra và có kết luận 196 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng hơn 24% so với cùng kỳ (SCK) năm 2011. Kết quả qua kiểm tra số đảng viên có vi phạm là 189 người, trong đó phải thi hành kỷ luật là 36 đảng viên, chiếm trên 19% số có vi phạm. Số tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra và có kết luận là 73 tổ chức, tăng 15,78% SCK. Kết quả qua kiểm tra có 69 tổ chức có vi phạm, chiếm 94,52% so với số tổ chức được kiểm tra xong và có kết luận. UBKT các cấp đã giám sát gián tiếp 2.672 tổ chức đảng, tăng 48,53% SCK, qua giám sát có 82 tổ chức có thiếu sót được cảnh báo nhắc nhở. Đồng thời, UBKT các cấp đã giám sát trực tiếp 1.864 tổ chức Đảng, tăng 34,2% SCK, qua giám sát có 37 tổ chức có thiếu sót được cảnh báo nhắc nhở.

Toàn cảnh hội nghị

Về giám sát đảng viên, đã có 9.121 đảng viên được giám sát thường xuyên, tăng trên 52% SCK, qua giám sát có 81 đảng viên có thiếu sót được nhắc nhở, cảnh báo và số đảng viên phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là 44 người. Số đảng viên được giám sát chuyên đề là 222 người, tăng 74,8% SCK, qua giám sát số đảng viên có thiếu sót được cảnh báo, nhắc nhở là 67 người.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã có 143 đảng viên bị thi hành kỷ luật, tăng 23,28% SCK. Trong đó khiển trách 88 người; cảnh cáo 31 người, cách chức 8 người và khai trừ ra khỏi Đảng 16 người. Nội dung vi phạm bị thi hành kỷ luật của đảng viên chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và về phẩm chất lối sống… Số tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật trong 9 tháng qua là 2 tổ chức với hình thức kỷ luật cảnh cáo. UBKT các cấp trong tỉnh luôn chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chú ý các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để nhắc nhở, cảnh báo, giới thiệu kịp thời các sai phạm để khắc phục. Qua đó UBKT các cấp đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm. Trong đó có một trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật khai trừ một đảng viên. Nội dung vi phạm của người này là lợi dụng nhiệm vụ được giao trong công tác tiếp nhận quản lý vật chứng và chiếm đoạt tiền vật chứng trên 80 triệu đồng.

Về công tác tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được UBKT các cấp triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong đó giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng được thực hiện tốt, số lượng các cuộc giám sát tăng SCK; kịp thời triển khai các quyết định và hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ…

Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, công tác kiểm tra, giám sát cũng còn những tồn tại: Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên một số nơi còn hạn chế; Việc lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề có nơi còn dàn trải thiếu trọng tâm, dẫn đến thời gian kiểm tra, giám sát kéo dài, chậm kết luận. Có nơi UBKT cấp cơ sở tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 của cấp uỷ chưa cụ thể; Việc xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của một vài UBKT còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

D.H