BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011

Cập nhật ngày: 20/04/2011 - 08:12

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011, được chính thức phát động và hưởng ứng từ ngày 29.4 đến ngày 6.5.2011 và duy trì đến hết Ngày Môi trường thế giới 5.6.2011.

Trong tuần lễ này sẽ tập trung cho các hoạt động hưởng ứng như: triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, phát động nhân dân tham gia xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nguồn nước; ra quân tổng vệ sinh khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi trong việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh; hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng an toàn cho gia đình. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với Chương trình môi trường quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, quản lý nước sạch nông thôn cùng với việc huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế- xã hội tham gia thực hiện chương trình này. Các cơ quan chuyên môn hoàn thành các công trình cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn, sớm đưa vào sử dụng góp phần nâng cao sức khoẻ người dân. Tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sau đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước cùng với việc triển khai ứng dụng công nghệ xử lý nước cho các vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước sạch và công nghệ xử lý chất thải.

PV