BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỷ lệ đảng viên chiếm 2,28% dân số toàn tỉnh

Cập nhật ngày: 21/09/2010 - 10:28

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trong thời gian qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), các cấp uỷ Đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng nâng cao, đảm bảo đúng thực chất. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở được quan tâm thực hiện; trình độ kiến thức mọi mặt được nâng lên.

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Nhiều cấp uỷ viên, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác, luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm tăng lên. Công tác kết nạp đảng viên ngày càng được chú trọng cả về chất lượng và số lượng; tỷ lệ đảng viên hiện nay chiếm 2,28% dân số toàn tỉnh, tăng 0,46% so với đầu nhiệm kỳ 2005-2010.

Tuy nhiên, cũng theo nhận định của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Công tác giáo dục chính trị- tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thật sự đổi mới về nội dung, hiệu quả không cao. Tình trạng vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng còn xảy ra; nhiều tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng về nội dung sinh hoạt, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần; hệ thống tổ chức cơ sở đảng chưa được sắp xếp hợp lý; đội ngũ cán bộ ở cơ sở một số nơi, nhất là xã, phường, thị trấn vừa thiếu, vừa yếu, nhất là vùng sâu, biên giới chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đáng lưu ý là có một bộ phận đảng viên chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thiếu trách nhiệm trong xây dựng tổ chức Đảng; chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống chưa gương mẫu trước quần chúng; phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, yếu kém về đạo đức, lối sống; không làm tròn nhiệm vụ đảng viên; vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

D.N