BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Về nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động

Cập nhật ngày: 27/04/2016 - 02:57

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng vé xe cho đoàn viên công đoàn về quê đón tết.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm, chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động; nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đã được triển khai thực hiện đạt kết quả; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí ngày càng được cải thiện tốt hơn; nhân dịp lễ, tết tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết, góp phần xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa được quan tâm chăm lo đúng mức; các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá, văn nghệ chưa được tổ chức thường xuyên; sự phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành chưa chặt chẽ; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở các khu công nghiệp chưa được chú trọng phát huy.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các cấp, các ngành cần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân lao động và nhân dân Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI), Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các cấp uỷ Đảng đưa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất đóng trên địa bàn địa phương mình vào nội dung nghị quyết của cấp uỷ; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch cụ thể nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

 Tăng cường sự hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa chủ doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở doanh nghiệp; xây dựng và phát triển lối sống văn hoá, kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động. Tạo điều kiện thuận lợi để công nhân lao động có thời gian tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Công nhân văn hoá”, “Doanh nghiệp văn hoá” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình: xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất đã được phê duyệt; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới đề án, chương trình; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG MINH


Liên kết hữu ích