Từ ngày 1/7, lương công chức, viên chức sẽ tăng hơn 32%

Kinh tế 29-02-2024

Từ ngày 1/7/2024, Việt Nam sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

BTNO