Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc 

Cập nhật ngày: 13/01/2018 - 05:24

BTN - Chiều 12.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị do Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Phạm Hùng Thái chủ trì.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Dương Minh Châu và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bến Cầu.

Năm 2017 vừa qua, ngành Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời giúp Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực; kịp thời tham mưu các kế hoạch triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề… bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện và tương đương, được sự đồng tình, đánh giá cao trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Tuyên giáo cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra, khảo sát của Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW; về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoá bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và khảo sát về tình hình thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như: Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong toàn Đảng bộ; tích hợp các nội dung và triển khai thực hiện sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và sổ đăng ký cam kết để theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, giúp cho cấp uỷ và đảng viên có nhiều thuận lợi trong việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị đúng thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí và hướng dẫn Ban Tuyên giáo huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa các ngày lễ lớn… nhất là những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, kết quả hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cho rằng, trong thời gian tới, việc chủ động thông tin tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc được tiếp tục xác định là nhiệm vụ hàng đầu của ngành Tuyên giáo.

Tiếp tục chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới phương thức, kể cả trong quán triệt nghị quyết và tuyên truyền, cụ thể hoá các việc làm sáng tạo, thiết thực tạo sức lan toả để bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thực sự có hiệu quả.

Trong lĩnh vực triển khai, quán triệt nghị quyết… ngành Tuyên giáo cần chủ động tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhất là việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.         

Đức An