Tập trung phát triển hạ tầng đô thị, công tác quy hoạch, quản lý đất đai

Năm 2022, thị xã Hoà Thành tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hoà Thành tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2040; lập Chương trình phát triển đô thị Hoà Thành giai đoạn 2022-2025…