Những đường phố xưa nơi tỉnh lỵ (Tiếp theo và hết)

Cũng cần phải kể trước là: tỉnh lỵ Tây Ninh xưa nằm gọn trong xã Thái Hiệp Thạnh, thuộc quận Phú Khương (năm 1972), chỉ có diện tích 720 mẫu (ha). Chúng ta cũng đã biết xã được lập ra trên cơ sở một phần đất đai của ba xã Hiệp Ninh, Thái Bình và Ninh Thạnh.