BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Không nhất thiết phải tổ chức hệ thống hội từ tỉnh đến cơ sở

Cập nhật ngày: 04/12/2012 - 04:34

Đại hội Hội CCB Thị xã. Ảnh minh hoạ

(BTN)- Ngày 28.8.2012, Bộ Chính trị (khoá XI) đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị đến tận chi bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng. Đảng viên là hội viên phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội, chấp hành các quy định của địa phương.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, củng cố, kiện toàn lại các tổ chức hội quần chúng trong tỉnh; nắm chắc tổng số tổ chức hội, hội viên, tính hợp pháp, sự cần thiết để phân công, phân cấp quản lý và giải thể những hội không cần thiết. Rà soát lại tính chất đặc thù của các tổ chức hội hoạt động trong phạm vi địa phương để công nhận cho phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở đó có kế hoạch phân bổ biên chế, kinh phí hoạt động và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động, bảo đảm điều kiện để các hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập hội phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân và đúng theo quy định của pháp luật, với nguyên tắc chung là tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí; Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao. Không nhất thiết phải tổ chức hệ thống hội từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo việc thành lập tổ chức Đảng ở những nơi có đủ điều kiện.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ rà soát lại tính phù hợp trong việc phân công theo dõi, định hướng tổ chức và hoạt động của các hội theo tinh thần Công văn số 651-CV/TU ngày 19.2.2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trên cơ sở đó đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội; những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công theo dõi, định hướng tổ chức và hoạt động của các hội phù hợp với tình hình mới. Đồng thời hướng dẫn các hội quần chúng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị một cách thiết thực, phù hợp với địa phương, cơ sở. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng hội vững mạnh, đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng.

MINH NGUYỄN