BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bổ nhiệm ngạch công chức được tính ngay khi hết thời gian tập sự

Cập nhật ngày: 11/02/2010 - 05:45

Khi bổ nhiệm ngạch công chức đối với công chức dự bị phải có giấy chứng nhận đã học xong lớp Tiền công vụ.

LTS: Vừa qua, Báo Tây Ninh số ra ngày 5.2.2010 có đăng một bài viết về chính sách thu hút nhân tài của tỉnh nhà với tựa đề “Cập kênh” giữa quy định và thực tế của Ngọc Ly. Sau khi báo ra, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã có công văn phản hồi về những vấn đề được nêu trong bài báo. Để giúp bạn đọc có thêm thông tin về sự việc, Báo Tây Ninh đăng tải nguyên văn nội dung công văn phản hồi như dưới đây.

Ngày 5.2.2010, Báo Tây Ninh có đăng bài viết ở chuyên mục vấn đề hôm nay, nội dung: Chính sách thu hút nhân tài: “Cập kênh” giữa quy định và thực tế. Để giải thích rõ các vấn đề trong bài viết mà Báo Tây Ninh có nêu, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có ý kiến như sau:

1- Về việc hỗ trợ tiền chênh lệch (15%) trong thời gian tập sự:

Thực hiện Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 9.12.2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ban hành Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 15.1.2010 ban hành quy định chính sách đào tạo và thu hút nhân tài. Hiện nay Sở Nội vụ và Sở Tài chính đang trong thời gian soạn thảo văn bản hướng dẫn thực hiện. Do đó, việc hỗ trợ tiền chênh lệch (15%) trong thời gian tập sự, chưa triển khai thực hiện.

2- Về việc bổ nhiệm ngạch công chức khi hết thời gian tập sự:

- Hằng năm, sau khi có thông báo của Sở Nội vụ về việc triệu tập công chức dự bị học lớp Tiền công vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đều gửi văn bản đến các địa phương, đơn vị có giao nhiệm vụ thông báo cho số công chức dự bị sắp xếp, đăng ký học theo từng khoá học (mỗi năm có 03 khoá học) và gửi Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh sắp xếp và mở lớp học.

- Tại mục 2, Điểm 6 của Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15.1.2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 16, có quy định: “Trong thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm tổ chức cho công chức dự bị thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan hành chính các cấp và hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo quy định”. Do đó, khi bổ nhiệm ngạch công chức đối với công chức dự bị phải có giấy chứng nhận đã học xong lớp Tiền công vụ.

Trong năm 2009, Sở Nội vụ mở lớp Tiền công vụ chưa đúng thời gian so với kế hoạch, nên việc bổ nhiệm ngạch công chức của một số trường hợp phải kéo dài. Tuy nhiên thời điểm bổ nhiệm ngạch công chức chính thức vẫn được tính ngay sau khi hết thời gian tập sự (Công chức loại B: 6 tháng và Công chức loại A: 12 tháng). Do đó những trường hợp này vẫn đảm bảo quyền lợi khi bổ nhiệm ngạch công chức.

Trước và sau khi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có Công văn số 4377-CV/BTCTU ngày 23.9.2009 về việc bổ nhiệm ngạch công chức, trong quá trình thực hiện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ vận dụng việc bổ nhiệm ngạch công chức đối với những công chức dự bị (công chức loại B) có đủ thời gian tập sự, nhưng đang theo học lớp Tiền công vụ và có văn bản đề nghị của đơn vị trực tiếp quản lý công chức dự bị.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

NguyỄn ThỊ HiẾu