BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các tổ chức Đảng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Cập nhật ngày: 21/07/2011 - 11:20

Huyện uỷ Tân Biên

Khai mạc hội nghị tại Tân Biên, đồng chí Nguyễn Minh Tân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Tân Biên cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã họp từ ngày 12 đến 19.1.2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt và tất cả cán bộ, đảng viên cần tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng lớn, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ Đảng xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Sau khi nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu những nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội XI, đồng chí Phan Thị Điệp, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại hội nghị, có 44 ý kiến đóng góp vào các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được nêu ra trong Chương trình hành động của Huyện uỷ. Đó là: rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển toàn diện văn hoá- xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ, giữ vững biên giới, củng cố nâng cao chất lượng công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh; phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Thu Yên

Đảng uỷ quân sự tỉnh

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Tham dự hội nghị diễn ra trong 2 ngày 20 -21.7.2011 do Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức, có các đồng chí trong Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá thuộc cơ quan 4 phòng, Trường Quân sự tỉnh, Đội K71, Công ty TNHH một thành viên 22/12 Tây Ninh. Các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản, những quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung).

Thiếu tướng Trần Văn Bé, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị, nêu bật giá trị, ý nghĩa to lớn từ thành công của Đại hội XI đối với sự phát triển của đất nước, của dân tộc, của quân đội trong thời gian tới. Do đó, việc nghiên cứu học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, người chỉ huy, cán bộ chủ trì. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ trong tỉnh ngày càng vững chắc; tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT trong tỉnh, nhất là nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT Tây Ninh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng LLVT  trong tỉnh vững mạnh toàn diện; từ đó sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Huy ThưỜng

Huyện uỷ Hoà Thành

Trong 2 ngày 19 và 20.7.2011, Huyện uỷ Hoà Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chương trình hành động của Huyện uỷ cho gần 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt huyện, các đồng chí nguyên là Huyện uỷ viên các khoá trước.

Sau khi tiếp thu quán triệt các Văn kiện Đại hội XI, hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Chương trình hành động của Huyện uỷ đã được các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện đóng góp trên 36 lượt ý kiến, tập trung phân tích nội dung chương trình ở nhiều lĩnh vực, từ đó xác định rõ các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm lãnh đạo cán bộ và nhân dân tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Sau hội nghị, các chi, đảng bộ trong huyện xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và dự thảo Chương trình hành động để tổ chức triển khai học tập cho toàn thể cán bộ đảng viên trong huyện.

Huyện uỷ Hoà Thành triển khai học tập Nghị quyết 11

Thành Công

Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ KCQ Dân Chính Đảng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XI trong hai ngày 20 và 21.7.2011. Dự hội nghị có hơn 500 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ KCQ Dân Chính Đảng, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ khối, các cấp uỷ viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở, báo cáo viên cơ sở, cán bộ, chuyên viên các ban, bộ phận trực thuộc Đảng uỷ khối.

Hội nghị đã triển khai các nội dung: Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI. Đồng thời triển khai Chương trình hành động của Đảng uỷ  về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Sau khi được nghe báo cáo các nội dung trên, hội nghị đã chia tổ để thảo luận. Các đại biểu đã tham gia 42 ý kiến thảo luận. Cuối cùng, Bí thư Đảng uỷ khối Nguyễn Văn Hợp đã giải đáp các ý kiến và tổng kết hội nghị.

Thuỷ Tiên