BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc

Cập nhật ngày: 06/07/2015 - 06:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

86 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến - là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cả nước 5 năm qua đã về dự đại hội. 

Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Cùng với sự phát triển của đất nước và phong trào thi đua của các ngành, các địa phương trong cả nước, công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và được đông đảo công đoàn viên, người lao động hưởng ứng. 

Điển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… 

Các phong trào thi đua luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia.

Thông qua các phong trào thi đua, hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới đã làm lợi hàng ngàn tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể, thiết thực. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới đã xuất hiện, góp phần động viên, giáo dục và xây dựng con người mới. 

Trình độ văn hóa, nghiệp vụ, kỹ thuật của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động được nâng lên, khả năng tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, công tác ngày càng đạt hiệu quả cao. Năng suất lao động ngày càng tăng, nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức, lao động được cải thiện, tạo động lực thúc đẩy sức sáng tạo, phát huy trí tuệ của người lao động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành vượt các chỉ tiêu, định mức được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, của từng ngành và từng địa phương. 

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn vừa qua. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trong đó trọng tâm vào các phong trào có sức lan tỏa như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào hiện có như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động… 

Công đoàn các cấp cần thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của công đoàn về công tác thi đua khen thưởng cho phù hợp với tình hình mới, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia, các công trình trọng điểm của ngành và địa phương. Công tác thi đua khen thưởng cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, mục tiêu hướng về cơ sở và người lao động. Công đoàn các cấp chú trọng tổng kết, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức, lao động. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Hiện nay, Việt Nam đang tích cực, chủ động trong hội nhập quốc tế, vì vậy đòi hỏi công đoàn phải thực sự là đại diện của người lao động, tích cực góp phần xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, đảm bảo hài hòa lợi tích giữa nhà đầu tư, người lao động và Nhà nước. 

Để làm tốt điều đó, các cấp công đoàn cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tập trung chăm lo đời sống việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Đại hội đã giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động toàn quốc; lựa chọn 50 điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. 

Tại đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động toàn quốc 5 năm qua (2010 -2015). 

Nguồn TTXVN